Oznamte korupci bezpečně

Chci oznámit nekalost

Co musíte nejprve vědět!
Jste oznamovatel?

Oznamovatel může být jakákoliv osoba, která v dobré víře oznámí nekalé jednání související s výkonem práce, přičemž oznamovatelem vedle zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru může být například i stážista, dobrovolník, dočasný pracovník, externí poradce a další.

Co oznamujete?

Před oznámením je vhodné, abyste si položili otázku, CO oznamujete a PROČ tak činíte.

Oznámit můžete jakékoliv protiprávní nebo nekalé jednání, které ohrožuje život, zdraví, svobodu, bezpečnost zaměstnanců, daňových poplatníků, zákazníků či subjektů veřejné správy, nebo ohrožuje či porušuje jejich práva, ať již finanční či jiná.

Jednání, které oznamujete, může být například trestní jednání, ale i porušení zákonné povinnosti, korupční jednání, zneužití pravomoci úřední osoby, ohrožení veřejného zdraví, bezpečí či životního prostředí, nehospodárné nakládání s veřejným majetkem, střet zájmů, podvod, neoprávněné nakládání s prostředky veřejné podpory a další nekalá jednání.

Komu můžete oznámit?

Je důležité, aby se Vaše oznámení dostalo pokud možno co nejrychleji k subjektu, který může mít nejvíce informací o Vámi oznamovaném nekalém jednání a který je zároveň odpovědný za jeho prošetření. Subjekt, kterému se rozhodnete oznámit nekalé jednání, je třeba zvolit vždy na základě konkrétní situace.

Oznámím to zaměstnavateli!

Máte pocit, že je možné sjednat nápravu nastalé situace na pracovišti? Tato varianta má svá pro i proti, které je dobré pečlivě zvážit. Oznámení na pracovišti může být účelné, pokud jsou v organizaci nastaveny efektivní pravidla pro řešení oznámení – například existuje jasně nastavený způsob, jak učinit oznámení, existuje osoba odpovědná za řešení oznámení, která informuje zaměstnance o výsledku svých šetření. V takovém případě může dojít k zachycení uvedeného jednání na samém počátku, k zjištění jeho příčin a zjednání nápravy. Zaměstnavatel pak může jedině ocenit, že díky takovému systému a loajalitě svých zaměstnanců došlo k zachování jeho dobrého jména. Bohužel tato situace rozhodně není pravidlem, ale spíše výjimkou.

Tudíž nejprve ověřte, zdali na Vašem pracovišti existují pravidla pro podání oznámení o nekalém jednání, může se jednat například o interní směrnici. Tato směrnice může například obsahovat informace o tom, kde můžete oznámení podat, jakým způsobem (například pomocí hot linky, webového formuláře, schránky důvěry, či jinak), zda existuje možnost podat oznámení mimo linii svých nadřízených, či například externímu subjektu, který plní funkci příjemce oznámení.

Oznámím to příslušným státním orgánům!

Pokud jste přesvědčeni, že jednání, které chcete oznámit, dosahuje intenzity trestného jednání, můžete podat trestní oznámení na Policii ČR nebo státní zastupitelství. Trestní zákoník Vám dokonce v některých případech ukládá povinnost tak učinit!

S trestním oznámením se také můžete obrátit na státního zástupce nebo policejní orgán anonymně. V takovém případě však nemůžete být vyrozuměni o učiněných opatřeních a je zde velká pravděpodobnost, nebudou-li tvrzení obsažená v oznámení dostatečně přesvědčivá, že příslušný orgán věc odloží, aniž by zahájil trestní řízení.

Jedinou možností, jak se tomuto riziku vyhnout, je co nejpřesněji popsat skutek a označit konkrétní důkazy, které jsou pro zahájení trestního stíhání klíčové.

Pokud si nevíte rady se zpracováním trestního oznámení, můžete požádat o pomoc některou z právních poraden (viz sekce služby pomoci).

Jedná-li se o jednání, které dle Vašeho soudu není trestné, můžete obrátit na relevantní úřad, který by mohl být kompetentní řešit nekalá jednání, které chcete oznámit. Může se jednat například o finanční úřady, inspektoráty práce, Nejvyšší kontrolní úřad, inspekci životního prostředí, dále obecní úřady, a další správní orgány, jejichž seznam naleznete na portálu veřejné správy. Tyto orgány mohou provádět kontrolu vždy pouze na úseku činnosti spadající do jejich působnosti, mohou také až na výjimky požadovat přijetí nápravných opatření (odstranění zjištěných nedostatků) a v některých případech za zjištěná porušení ukládat sankce (zejména pokuty). Stejně jako v případě trestního oznámení můžete učinit anonymní podání s tím, že zde taktéž hrozí úskalí, že v případě nedostatečných důkazů se daný správní orgán podnětem nebude zabývat a odloží jej.

Další možností je obrátit se na veřejného ochránce práv, který je například oprávněn prošetřit postup oblastních inspektorátů práce, které v oblasti zaměstnávání provádějí kontrolu.

Zaměstnanci MV ČR, příslušníci a zaměstnanci PČR a HZS ČR mohou oznámit nekalé jednání přímo ombudsmanovi Ministerstva vnitra.

Oznámím to někomu jinému!

V některých případech může být účelné obrátit se na média, politické představitele nebo například neziskové či odborové organizace. Opět záleží na Vašich očekáváních a vyhodnocení konkrétní situace. Jak Vám daný subjekt může pomoci? Média mohou pomoci v případech, kdy jednání opakovaně zůstává bez pozornosti. Neziskové organizace Vám zase mohou poskytnout právní rady či Vám pomoci s konkrétním podáním, velmi často bezplatně (více sekce služby pomoci).

Je žádoucí oznamovat taktéž hrozbu uvedených jednání.

logo

Bezpečné oznámení

Máte-li strach z odvetných opatření podejte oznámení o korupčním jednání zcela anonymně prostřednictvím GlobaLeaks.

přejít na GlobalLeaks

Jak oznamujete?

V oznámení se snažte výstižně popsat předmět svého oznámení, tedy nekalého jednání. Je třeba mít na paměti, že příjemce Vašeho oznámení se pravděpodobně o celé věci dozví úplně poprvé a není tedy s případem detailně seznámen jako Vy. Informace strukturujte věcně a ideálně s časovým harmonogramem, kdy ke které události došlo. Svá tvrzení podložte relevantními materiály – listinné doklady, nahrávky atp.

Na co nezapomeňte aneb jak se chránit

Vždy si ověřte možnosti důvěrného podání. Odvetná opatření jsou bohužel velmi častá a různorodá, liší se pak zejména s ohledem na pracovněprávní postavení oznamovatele – dobrovolníka, zaměstnance apod. I přesto můžete vynaložit úsilí pro svou ochranu, například chránit svou identitu dokud si nebudete jistí, že tomu komu oznamujete, můžete důvěřovat. Dalším doporučením je, poradit se o nekalém jednání, které se chystáte oznamovat s právníkem či dalšími subjekty, abyste mohli zkonzultovat závažnost jednání a možnosti učinění oznámení. O tom, jak se chránit čtěte v sekci: Oznámil jsem.


Napište nám.

Zajímá Vás ještě něco? Napište nám.

This content is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union.

It reflects the author’s view and that the European Commission is not responsible for the views displayed and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

OLAF

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz