Oznamte korupci bezpečně

Oznámil jsem

Oznámení nekalého jednání má pro oznamovatele často velmi negativní důsledky. V následujícím textu Vám poradíme, kde hledat radu a pomoc, jak co nejvíce zmírnit jejich dopad.

Právní ochrana oznamovatelů

1 | Co chrání zaměstnance

  • Zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď bez důvodu
  • Místo výkonu práce je možné změnit pouze z několika konkrétních důvodů
  • Můžete odmítnout vykonat práci, která ohrožuje něčí život nebo zdraví nebo je v rozporu s právními předpisy

Nejdůležitějším ustanovením na ochranu zaměstnanců (tedy případných oznamovatelů) je § 52 zákoníku práce (dále jen ZP), který jasně stanovuje důvody, pro něž může dát zaměstnavatel svému zaměstnanci výpověď.

Jako zaměstnanec můžete namítat neplatnost rozvázání pracovního poměru, respektive bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás nadále zaměstnával (§ 69 odst. 1 ZP), a ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jste měli tímto rozvázáním pracovní poměr skončit, se s žalobou obrátit na soud (§ 72 ZP).

Může také nastat situace, kdy se budete bránit např. proti negativnímu obsahu potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku. V takovém případě upravuje § 315 odst. 1 ZP možnost domáhat se toho, aby zaměstnavateli bylo soudem uloženo přiměřeně je upravit.

Za určitou ochranu zaměstnanců lze rovněž považovat právo odmítnout výkon práce, o níž máte důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, přičemž takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance (§ 106 odst. 2 ZP). Zaměstnavatel Vás v této situaci nemůže jakýmkoliv způsobem sankcionovat.

Zaměstnanci mají sice povinnost plnit pokyny svých nadřízených, avšak pouze ty, které byly vydané v souladu s právními předpisy (§ 301 písm. a) ZP). Nesplnění pokynu vydaného v rozporu s právními předpisy tedy nepředstavuje porušení pracovních povinností.

Jistou oporu lze najít také v ustanoveních ZP týkajících se odpovědnosti zaměstnanců a zaměstnavatele za škodu. Z pohledu zaměstnance oznamovatele lze za klíčovou považovat povinnost předcházení a odvracení škod hrozících zaměstnavateli. V případě, že byste jako zaměstnanec včas nezakročil či zaměstnavatele na hrozící škodu neupozornil, může po Vás zaměstnavatel požadovat, aby jste se přiměřeně podílel na náhradě škody.

POZOR:

Vynalézavost zaměstnavatelů při formulaci „zákonného“ důvodu pro výpověď zaměstnance z pracovního poměru je často obdivuhodná. Taktéž místo výkonu práce bývá často v pracovních smlouvách vymezeno velmi široce, byť v souladu se zákonem (např. hlavní město Praha), zaměstnavatel tak může poměrně snadno převést zaměstnance na jiné pracoviště, aby již nepřišel do kontaktu s důkazy o nekalých praktikách, jež se rozhodl oznámit.

Zaměstnavatel na svého zaměstnance může vyvíjet nátlak, že v případě porušení ochrany obchodního tajemství s ním bude rozvázán pracovní poměr. Nezákonné jednání či jiné nekalé praktiky nemůže ovšem zaměstnavatel zastírat obchodním tajemstvím. Protiprávní jednání zaměstnavatele nelze podřadit pod obchodní tajemství a v žádném případě nemůže z tohoto titulu, jako ostatně žádné protiprávní jednání, požívat zákonem stanovené ochrany.

2 | Jak jste chráněn, pokud učiníte trestní oznámení?

  • Můžete požádat o utajení své totožnosti

Předmětem převážné většiny oznámení jsou informace, které nasvědčují páchání trestné činnosti. Oznamovatel proto v průběhu trestního řízení často vystupuje jako svědek.

Jestliže jste jako svědek zároveň osobou, která podala trestní oznámení máte v případě, že o to požádáte, právo být vyrozuměni ve lhůtě 1 měsíce od oznámení o učiněných opatřeních Z učiněného oznámení Vám plynou především povinnosti např. dostavit se na předvolání k podání vysvětlení nebo ke svědecké výpovědi.

Jako oznamovatel můžete požádat o utajení své totožnosti. Podmínkou pro takové utajení je, aby zjištěné okolnosti nasvědčovaly tomu, že Vám nebo osobě Vám blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné porušení jejich základních práv a zároveň Vaši ochranu nelze zajistit jiným způsobem.

POZOR:

Pokud nepodáte trestní oznámení anonymně, nemáte garantované právo na utajení své totožnosti. Ustanovení § 55 odst. 2 trestního řádu sice stanoví možnost utajení totožnosti a podoby svědka, a to případně i na jeho žádost, ale zda k takovému utajení orgán činný v trestním řízení přistoupí, závisí v zásadě na jeho uvážení. Jedná se tedy o institut, na který nemáte právní nárok.

Po pominutí důvodů vedoucích k utajení totožnosti a podoby (oddělené vedení osobních údajů svědka) orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují. Jako svědek tedy nemáte v průběhu celého trestního řízení jistotu, kdy dojde k odhalení Vaší totožnosti.

Jako svědek nemáte právo nahlížet do spisu, nemáte výslovné právo ani na získání opisu protokolu o své vlastní výpovědi (byť ji zpravidla od orgánů činných v trestním řízení získáte) a konečně nemáte právo ani na bezplatnou právní pomoc advokáta nebo na právní pomoc za sníženou odměnu.

Trestní zákoník (TZ) ukládá každému u některých trestných činů jednak povinnost je překazit a jednak povinnost je oznámit. V opačném případě se totiž vystavujete možnosti trestního stíhání pro trestný čin nepřekažení trestného činu dle § 367 TZ nebo neoznámení trestného činu dle § 368 TZ. Povinnost se vztahuje například i na hlavní korupční trestné činy, jakými jsou přijetí úplatku (§ 331 TZ) a podplacení (§ 332 TZ). ]]

3 | Jak jste chráněn, pokud podáte oznámení některému ze správních úřadů

  • Pokud o to požádáte, je povinností úřadu Vás do 30 dní vyrozumět, jak bylo s Vaším oznámením naloženo

Podle ustanovení § 42 Správního řádu (SŘ) jsou správní orgány (nejčastěji úřady), povinny přijímat podněty k zahájení řízení. Pokud o to požádáte, musí Vám do třiceti dnů od přijetí podnětu být oznámeno, že bylo zahájeno řízení, nebo že nebyly shledány důvody k zahájení řízení, popřípadě že podnět byl postoupen jinému správnímu orgánu.

V případě oznámení inspektorátu práce je okruh Vašich práv širší, neboť máte právo také na vyrozumění o výsledku šetření týkajícího se Vaší osoby a na utajení Vaší totožnosti.

POZOR:

Oznamovatel nemá právo, aby na základě jeho oznámení došlo k zahájení kontroly. Jinými slovy příslušný orgán státní správy je povinen se podnětem zabývat, ale není povinen mu vyhovět.

Do působnosti žádného ze správních orgánů nenáleží přezkoumávat, zda k odplatným opatřením ze strany zaměstnavatele došlo z důvodu učiněného oznámení či podání jiného podnětu u příslušného správního orgánu.

4 | Vaše ochrana v případě oznámení médiím

  • Média mohou na Vaši žádost utajit vaši totožnost

Výhodou této oznamovací možnosti je, že je zajištěna ochrana Vaší totožnosti. Podle ustanovení § 16 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku totiž fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací

POZOR:

Pamatujte na to, že podle uveřejněnýh informací bude v některých případech možné Vás nepřímo identifikovat.

Služby pomoci

Právní poradenství

V České republice existuje několik neziskových organizací, které nabízejí často bezplatnou právní podporu oznamovatelům. Jedná se o místa, kde se samozřejmě můžete poradit o vhodném postupu ještě před samotným oznámením, po něm můžete konzultovat možnosti své obrany proti případné odplatě vůči Vaší osobě.

Kontrolními orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce a také Úřad pro ochranu osobních údajů zabývající se ochranou osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů.

Psychologické poradenství

Může nastat situace, kdy Vám vedle právních rad pomůže i konzultace Vaší situace po oznámení s psychologem.
Přirozeně může nastat situace, kdy Vám vedle právních rad pomůže i konzultace Vaší situace po oznámení s psychologem. Nebojte se na něj obrátit. Nejbližšího psychologickou pomoc najdete například zde.

Občanské poradenství

Využít můžete služeb občanských poraden dle Vašeho kraje:

This content is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union.

It reflects the author’s view and that the European Commission is not responsible for the views displayed and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

OLAF

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz