Oznamte korupci bezpečně

pan Bláha – Neoprávněné nakládání s obecním majetkem

,,Není možné tomu ustupovat.“

Pan Leoš Bláha byl v letech 2006-2010 opoziční zastupitel. V té době získal první informace o nekalých praktikách při nakládání s obecním majetkem a jako předseda finančního výboru se v rámci zpráv finančního výboru snažil na tyto upozorňovat členy zastupitelstva. Detailnější informace ke konkrétním zjištěním jsou předmětem trestního řízení, proto není možné je uveřejnit.

Přestože není ekonom, řada věcí se mu zdála rozporuplná a chtěl je řešit především na zasedáních zastupitelstva. Odpovědí se mu dostávalo ovšem stále méně, často byly spíše zavádějící. Když zjistil, že zasedání zastupitelstva nejsou místem, kde může svá zjištění relevantně řešit, obrátil se písemně přímo na starostu obce, který se ovšem ukázal být sám strůjcem řady pochybení, na které pan Bláha poukazoval. Problémy konzultoval a analyzoval s pomocí externího právníka, jehož práci s opozičním kolegou financovali z vlastních zdrojů, problémy konzultoval s dalšími kolegy zastupiteli na setkáních organizovaných občanským sdružením Oživení. Jednomu z dílčích problémů se věnoval i krajský úřad, ale i tam nakonec zůstal problém nevyřešen. Projevená iniciativa vedla k nálepce kverulanta, který zdržuje a brzdí rozvoj obce. Takto byl spolu se svými kolegy opozičními zastupiteli často označován v radničních periodikách, kde prezentoval své názory tehdejší starosta. Během jednoho zasedání zastupitelstva mu byl poškozen osobní automobil (škoda 126 000,- Kč). Pan Bláha viníka zná, ale protože proti němu existují pouze nepřímé důkazy, bylo trestní oznámení odloženo, a tudíž i souvislost s aktivitami pana Bláhy je neprokazatelná.

Situace na samosprávě došla tak daleko, že účetní obce přestal poskytovat kopie dokumentů pro jednání finančního výboru bez souhlasu starosty – přičemž získat tento souhlas bylo v podstatě nemyslitelné. Pan Bláha se pokoušel získat některé klíčové doklady i na zasedáních zastupitelstva, bohužel bezvýsledně. Pan Bláha ve svém úsilí nepolevoval, i když chod finančního výboru byl od začátku roku 2009 paralyzován, protože další členové finančního výboru, kteří měli vazby na starostu a koaliční zastupitele, odmítli ve finančním výboru pracovat z důvodu nesouhlasu s názory pana Bláhy. Finanční výbor byl více než rok nefunkční a teprve na jaře 2010 zastupitelstvo zvolilo na přání vedení obce do funkce předsedy finančního výboru koaličního zastupitele a panu Bláhovi nebylo umožněno být ani řadovým členem, přestože o to žádal. Situace se změnila po volbách v roce 2010, kdy se pan Bláha stal starostou obce. Ze své pozice se tak konečně dostal k důkazům, které mu postupně odhalovaly rozsáhlé problémy, které dlouhodobě tušil a na které poukazoval.

,,Bylo hůř a lidé se také bránili. Není možné tomu ustupovat.“

Na základě konzultace s externím právníkem a občanským sdružením Oživení se rozhodl pro podání trestního oznámení, které podal osobněna oddělení hospodářské kriminality v Jihlavě.

Vyšetřování, které prováděli policisté z Krajského ředitelství Policie ČR, hodnotí pan Bláha kladně, především díky zkušenostem s inteligentními a profesionálními policisty, jejichž úkolem bylo najít poměrně složité způsoby dokazování. Vyšetřování krajských policistů postupně vyústilo v 3 obžaloby, které byly vzneseny cca 12 – 15 měsíců po podání trestního oznámení.

Vyšetřování, které prováděl územní odbor Policie ČR, pan Bláha hodnotí negativně, neboť odložil trestné činy v hodnotě cca 1 mil. Kč, buď z důvodu neúčelnosti, nebo z důvodu, že se nejedná o podezření ze spáchání trestných činů. Odložení z důvodu neúčelnosti znamená, že Policie ČR má za to, že je prokázáno, že trestné činy podezřelý spáchal, ale že prověřovaná trestná činnost podezřelého, resp. trest hrozící za prokázanou trestnou činnost, je bez významu proti trestu, který mu hrozí v případěodsouzení v trestní věci vedené před Okresním soudem.

V souvislosti s oznámením konzultoval pan Bláha s právníky možnost bránit se proti účelové očerňující mediální kampani, která čile probíhala a byla živena osobou oznamovaného. Oznamovaný dokonce sám vydává vlastní periodikum. Právníky bylo panu Bláhovi sděleno, že jako veřejně činná osoba musí vydržet daleko více nežli řadový občan, a musí být tudíž odolnější.

Osoba oznamovaného je doposud zastupitelem, jeho role po oznámení spočívala zejména ve využívání lokálních médií k sebeprezentaci, očerňování pana Bláhy a jeho spolupracovníků, dále se oznamovaný snaží zastrašovat své okolí např. rozesíláním očerňujících SMS konkrétním osobám. Panu Bláhovi, místostarostovi a jejich rodinám bylo ze strany oznamovaného vyhrožováno.

Jako negativní hodnotí pan Bláha postoj některých úřadů a institucí státní správy, který se po třech letech vyšetřování posunul do stadia určité lhostejnosti až nečinnosti. Oznamovanému se podařilo od roku 2006 převést téměř veškerý svůj majetek na osoby blízké a spřátelené, o malou část majetku ho připravily exekuce plynoucí z jiných neuhrazených závazků. Dnes vystupuje jako osoba nemajetná zatížená exekucemi v současné době v nemalé výši. V období od roku 2006 byl prošetřován v několika správních přestupkových řízeních za různé přestupky. V přestupkových řízeních využívá všech možných zdržovacích taktik. Část přestupkových řízení se mu podařilo zmařit za velkého podílu nečinnosti úředníků. Je také možné, že obžalovaný úřady, instituce i své okolí zastrašuje. Úředníky zastrašuje i v některých dopisech, které odesílá na různá ministerstva, úřady a instituce, dokonce i na soud či do banky, od níž má obec úvěr. Některé dopisy má pan Bláha k dispozici, o jiných dopisech ho ústně informovaly osoby, které je obdržely. Na celé kauze spolupracoval pan Bláha s občanským sdružením Oživení, Ekologickým právním servisem i médii. Byl vyhledávaným cílem České televize i rozhlasu. Mediální kampaň se snažil spíše tlumit, neboť dle něj měla kontraproduktivní vliv na náladu v obci, obyvatelům bylo nepříjemné, že se o jejich obci hovoří negativně. Jako starosta se pak pan Bláha cítil pod tlakem občanů i obžalovaného. Lokální média byla méně objektivní, v televizi a rozhlase byla kampaň vyváženější a korektní.

Život pana Bláhy zasáhla celá kauza naprosto fatálně, nicméně od začátku si uvědomoval, že je důležité se bránit a obhájit svá zjištění. Měl podporu v rodině i mezi přáteli, kteří vyznávají podobné hodnoty a kteří se nenechají manipulovat.