Oznamte korupci bezpečně

Slovník oznamovatele

Co je whistleblowing (pískání)

Whistleblowing (doslova pískání na píšťalku) je aktivní oznámení nekalého jednání ve veřejném zájmu odehrávajícího se zpravidla na pracovišti. Oznamovatel by měl mít možnost oznamovat na svém pracovišti či externě, vždy však důvěrně. Pokud oznámení učiní v dobré víře, měl by být následně chráněn proti odvetě za své jednání.

NEKALÉ JEDNÁNÍ – Za nekalé jednání označujeme jakékoliv protiprávní nebo i jiným způsobem závadné jednání, které ohrožuje život, zdraví, svobodu, bezpečnost či porušuje zájmy subjektů veřejné správy nebo nás daňových poplatníků, účastníků právnických osob (např. majitelů firem) či zákazníků soukromých firem. Tolik říká definice. V praxi se může jednat o trestný čin, či porušování zákonné povinnosti, nehospodárné nakládání s veřejným majetkem či o korupční jednání, střet zájmů, podvod, neoprávněné nakládání s prostředky veřejné podpory apod.

Nekalé jednání nemusí být rovnou trestné – poměrně značné množství nekalých jednání nedosahuje závažnosti přestupku, správního deliktu či trestného činu, ale začíná prostým porušováním interních předpisů a uplatňováním zdánlivě neškodných nekalých praktik. Z doposud zaznamenaných případů také vyplývá to, že oznamovatelé leckdy vidí nesystémová nastavení, která mohou vést například k plýtvání s veřejnými penězi či netransparentnímu rozhodování (typicky u střetu zájmů). Je proto důležité podchytit nekalé jednání pokud možno co nejdříve a tím preventivně předcházet mnohem závažnější trestné činnosti.
Více

INTERNÍ OZNÁMENÍ -Interní oznámení jsou oznámení učiněná na pracovišti, tedy vašemu nadřízenému či jiné odpovědné osobě.

Samotný mechanismus interního oznamování nekalého jednání by měl být na vašem pracovišti snadno přístupný pro všechny zaměstnance. Jako vhodný nástroj může posloužit anonymní telefonní linka, webový formulář, email či poštovní schránka, případně možnost osobního kontaktu.
Více

EXTERNÍ OZNÁMENÍExterní oznámení jsou oznámení učiněná mimo pracoviště, například příslušným státním orgánům, veřejně či třetím stranám. Třeba médiím, neziskovým organizacím, odborovým organizacím či členům parlamentu.

DOBRÁ VÍRA – Oznámení nekalého jednání by mělo být učiněno v dobré víře. Pokud se tedy rozhodnete oznámit například to, že váš kolega zneužívá svých pravomocí, měli byste být důvodně přesvědčeni o pravdivosti této skutečnosti. Zároveň byste měli vyvinout dostatečnou snahu zjistit všechna relevantní fakta, o která vaše oznámení opíráte.

OZNÁMENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU -Dle Nejvyššího správního soudu (NSS) musí být veřejný zájem výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého.

 Ke specifikaci veřejného zájmu NSS dodává: „Veřejný zájem je přitom třeba vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.).“ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2013, sp. zn. 6 As 65/2012.
Více

OZNAMOVATEL (WHISTLEBLOWER) -Slovo whistleblower vzniklo ze slovního spojení blow the whistle, doslovně zapískat na píšťalku, přeneseně nebát se upozornit na konkrétní nepravost. Nejužívanější český ekvivalent pro tento anglický výraz je oznamovatel.

Oznamovatelem je jakákoliv osoba, která v dobré víře oznámí nekalé jednání v souvislosti s výkonem práce, přičemž se vedle zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru, může jednat i o dodavatele, konzultanty, stážisty, dobrovolníky, dočasné pracovníky, bývalé zaměstnance, potenciální zaměstnance/uchazeče o zaměstnání, externí poradce a odborníky, osoby blízké oznamovateli.

Je třeba si uvědomit, že právo oznamovatele informovat společnost a uveřejnit informace o nekalých praktikách souvisí jednak se svobodou projevu, jednak s přesvědčením oznamovatele
založeném na morálních hodnotách jednat ve veřejném zájmu, respektive s uvědoměním si své vlastní odpovědnosti vůči společnosti.

Více

DŮVĚRNOST OZNÁMENÍJako oznamovatel byste měl mít možnost tzv. důvěrného i anonymního oznámení. Důvěrné oznámení znamená, že jméno oznamovatele je známé výhradně a pouze tomu, kdo oznámení přijímá. Tento příjemce je pak vázán zachovat utajení totožnosti oznamovatele, pokud ten neurčí jinak. Další možností je anonymní oznámení, kdy nikomu není znám jeho autor. Z toho vyplývá, že odhalení identity oznamovatele, ať už interně či externě by mělo být učiněno vždy a pouze se souhlasem oznamovatele samotného.

ODVETNÁ OPATŘENÍ – Odvetná opatření nastávají v souvislosti s učiněním oznámení a mohou mít přímou či nepřímou formu (například vztahující se na osoby blízké oznamovateli). Nejčastěji se jedná o:

pracovní opatření

výpověď; převedení na jinou práci; bezdůvodné snížení mzdy nebo platu; přeložení do jiného místa; změny v povinnostech a odpovědnosti či pracovních podmínkách; ztěžování výkonu práce (např. komplikování pracovní agendy, informační bariéry, neschvalování pracovních cest, přidělení neadekvátní pracovní agendy, zákaz vstupu do zaměstnání, nařízení práce z domova, zrušení e-mailové schránky, omezení vzdělávání, nařízená dovolená, atd.); negativní hodnocení pracovního výkonu; formy (ne)přímého bossingu a mobbingu; všechny zásahy, které představují neodůvodněnou změnu pracoviště či pozice;

osobní opatření

pomluvy; vyhrožování; poškození majetku; fyzické útoky;

trestní/správní opatření

trestní oznámení; disciplinární řízení.

Jak se chránit proti odvetným opatřením naleznete v sekci – jak se chránit.

Jednotlivé pojmy vychází z textu Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2014)7 z dubna 2014, pro legislativní rámec ochrany oznamovatelů.